Các loại văn bản

Ngày đăng: 13/12/2018

STT

Số kí hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

1

223/QĐ-CNTT

22/05/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

2

21/2012/QĐ-UBND

27/03/2012

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An

3

03/2012/TT-BTTTT

20/03/2012

Quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác k&e